Záruka a servis

 

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú na výrobky predávané spoločnosťou Scart a zakúpené prostredníctvom obchodného portálu prevádzkovaného spoločnosťou Scart Kft (2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.) (ďalej len Scart alebo distribútor).

Na výrobky predávané v našom obchode sa vzťahuje záruka na dobu stanovenú zákonom, čo je zvyčajne

 • zariadenie: 12-36 mesiacov
 • príslušenstvo, káble, snímače, batérie: 6 mesiacov
 • na dobíjacie batérie sa vzťahuje záruka 3 mesiace
 • na tieto typy výrobkov sa záruka nevzťahuje: jednorazové výrobky, gély, krémy, lepiace elektródy, materiály určené na kontakt s telom, hygienické výrobky atď.

Presné informácie

 • Faktúra, ktorú vystavujeme, je zároveň záručným listom. Od tohto momentu platia naše záručné záväzky, nie je potrebný žiadny iný doklad ani ďalší dôkaz.
 • Faktúra výrobku bude mať zaznamenané výrobné číslo výrobku. Uistite sa, že ste si nálepku s výrobným číslom zariadenia uschovali.
 • Záručná doba výrobku bude uvedená na faktúre za výrobok.
 • Záruka začína plynúť dňom vystavenia faktúry.
 • V prípade záručného problému s výrobkom s výrobným číslom nemusíte predkladať kópiu faktúry alebo záručného listu, stačí sa odvolať na výrobné číslo výrobku.
 • V našom systéme dokážeme identifikovať výrobok a platnosť záruky.
 • V prípade väčšiny predávaných výrobkov naša spoločnosť poskytuje servis pri poruchách po záručnej dobe.
 • V prípade poruchy nás kontaktujte prostredníctvom ponuky Kontakt alebo telefonicky na čísle +36 53 200108 a my vás budeme informovať o ďalšom postupe.
 • Záruka sa nevzťahuje na poruchy alebo poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním, preto si pozorne prečítajte návod na použitie dodaný s výrobkom!
 • Ak je porucha spôsobená nesprávnou prepravou, skladovaním, inštaláciou, nesprávnou údržbou alebo používaním výrobku;
 • Ak je porucha spôsobená nesprávnym používaním alebo používaním iným, ako je popísané v návode na použitie, najmä, ale nielen, nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením alebo inými vonkajšími faktormi (najmä prepätie, extrémne výkyvy napätia alebo teploty, nadmerné znečistenie, vniknutie kvapaliny do výrobku - do časti výrobku, ktorá nemôže prísť do styku s kvapalinou, kontakt s nadmernou vlhkosťou, kontakt s ohňom);
 • Ak je porucha výrobku spôsobená chybami pri inštalácii a/alebo uvedení do prevádzky (najmä, ale nie výlučne: nedostatočné uzemnenie zásuvky alebo inej sieťovej zásuvky, pripojenie a odpojenie výrobku k elektrickej sieti, keď nie je vypnutý/odpojený od elektrickej siete) alebo kolísanie napájacieho napätia;
 • bez ohľadu na povahu výrobku, vonkajšie zásahy do výrobku (napr.g.: demontáž krytu) tretími stranami, ktoré nie sú osobami spojenými s distribútorom (najmä, ale nielen, servisnými alebo inými zástupcami);
 • odstránenie alebo zmena sériového čísla výrobku;
 • ak je porucha výrobku spôsobená živelnou alebo prírodnou pohromou;
 • Scart ako distribútor nezodpovedá za stratu údajov alebo informácií uložených vo výrobku ani za škody spôsobené spotrebiteľovi v ich dôsledku;
 • Scart ako distribútor nezodpovedá za stratu bezpečnostných kódov/iných bezpečnostných hesiel alebo ich nefunkčnosť, ani za škody z toho vyplývajúce.
 • Výrobok používajte len s riadne uzemnenou zásuvkou, cez elektrickú zásuvku a pri menovitom napätí uvedenom na štítku výrobcu a/alebo v návode na použitie;
 • Nikdy nevkladajte do nabíjačky jednorazové batérie!
 • Používajte len originálne káble a príslušenstvo dodané so spotrebičom;
 • Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na použitie výrobku;
 • Príslušnú dokumentáciu k výrobku uchovávajte až do konca záručnej doby;
 • Záručný výrobok zašlite do servisného strediska so všetkým príslušenstvom, ktoré ste dostali pri kúpe.
 • Náklady spojené s vrátením výrobku do servisného strediska znášate vy.
 • Adresa. Otvorené po-pia 8:00-14:00
 • Záručná reklamácia bude zamietnutá, ak vznikla v dôsledku nesprávneho skladovania výrobku, najmä, ale nie výlučne: praskliny, zlomeniny, deformované, oddelené alebo chýbajúce/poruchové diely, známky kontaktu s ohňom, tekutinou, kyselinou;
 • Pokiaľ je to možné, vráťte výrobok v pôvodnom (alebo podobnom) obale, aby sa zabezpečila bezpečnosť a neporušenosť výrobku počas prepravy;
 • Neodborný servis, zmeny konfigurácie a používanie nevhodného alebo neautorizovaného softvéru zbavujú distribútora jeho záručných povinností;
 • Záruka poskytnutá Distribútorom nemá vplyv na práva Spotrebiteľa podľa platných maďarských právnych predpisov;
 • V prípade spotrebiteľského sporu môže Spotrebiteľ tiež iniciovať konanie pred zmierovacím orgánom pri župných (hlavných) obchodných a priemyselných komorách.