Zásady vrátenia tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od nákupu do štrnástich dní od prevzatia objednaného výrobku po odoslaní objednávky v internetovom obchode. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na výrobky alebo zariadenia, ktoré boli poškodené alebo sú chybné z dôvodu nesprávneho používania. 

Úplné znenie právnych predpisov si môžete prečítať tu

Ako uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy

 • Fyzická osoba je oprávnená uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť do 14 dní od prevzatia výrobku bez uvedenia dôvodu.
 • Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete tak urobiť e-mailom alebo poštou. Pozrite si číslo faktúry dodanej s výrobkom.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy poštou sa pri výpočte 14-dňovej lehoty zohľadní dátum odoslania listu. Ak posielate žiadosť poštou, odporúčame vám poslať ju doporučene, aby ste mohli jasne preukázať dátum odoslania.
 • Objednaný výrobok vráťte na adresu nášho zákazníckeho servisu.
 • Vráťte zariadenie, napájaciu zástrčku, príslušenstvo, neotvorený spotrebný materiál.
 • Otvorené hygienické výrobky, spotrebný materiál (samolepiaca elektróda, gél, soľ, sonda do telesnej dutiny atď.) si ponechajte, pretože sa na ne nevzťahuje povinnosť vrátenia.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • NEVRAŤTE výrobok na dobierku! Zásielky vrátené poštou nemôžeme prijať, náklady na vrátenie zásielky znáša kupujúci!
 • Vrátený výrobok bude po prijatí skontrolovaný.
 • Záruka vrátenia sa nevzťahuje na výrobky, ktoré sa nepoužívajú podľa určenia alebo sú poškodené. Kupujúci je tiež zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním.
 • V liste o zrušení účtu uveďte číslo účtu, meno majiteľa účtu, názov banky, IBAN a/alebo SWIFT kód zahraničného účtu, za ktorý chcete dostať náhradu.
 • Cena výrobku bude vrátená na poskytnuté číslo účtu čo najskôr po prijatí výrobku, najneskôr však do (14) štrnástich pracovných dní.
 • Ak chcete výrobok vrátiť osobne, môžete tak urobiť, ale na našom oddelení služieb zákazníkom neevidujeme hotovosť a peniaze nevraciame na mieste.

Výnimky z práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a zrušenie zmluvy*.

Článok 29(1) Spotrebiteľ nemôže uplatniť svoje právo podľa článku 20

 • a) v prípade zmluvy o poskytnutí služby po úplnom vykonaní služby, ak podnik začal plnenie s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ uznal, že po úplnom vykonaní služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy;
 • c) v prípade výrobku, ktorý nie je prefabrikovaným výrobkom, ktorý bol vyrobený podľa pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo výrobku, ktorý je jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi;
 • d) v súvislosti s výrobkom podliehajúcim skaze alebo výrobkom, ktorého kvalita je krátkodobá;
 • e) v súvislosti s výrobkom v uzavretom obale, ktorý sa zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemôže po otvorení po dodaní vrátiť; (Poznámka: takéto materiály a zariadenia sa v zmysle nariadenia prijímajú len v neotvorenom obale).
 • f) v prípade výrobkov, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými výrobkami;
 • *Uvedené sú len výnimky, ktoré sa môžu vzťahovať na náš obchod.